BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

74 542 507

-1,42%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

6 520

-1,22%

do roku 2021

5 805

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

715

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 268

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

677

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Celestynów w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące 25,9% wszystkich dochodów gminy. Drugim najważniejszym źródłem dochodów Gminy Celestynów była subwencja ogólna z budżetu państwa, wykonana w wysokości 11,8 mln zł, a trzecim dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykonane na poziomie ponad 7,5 mln zł. Wskazać należy na stosunkowo wysokie usztywnienie strony dochodowej budżetu gminy, ponieważ dopiero piątym najważniejszym źródłem jej dochodów były wpływy z podatku od nieruchomości, będące jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy w 2022 r. Wykonanie na poziomie blisko 6,0 mln zł stanowiło 8,0% wpływów do budżetu.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Celestynów w 2022 r.

Dochody Gminy Celestynów w 2022 r.

Struktura dochodów Gminy Celestynów w 2022 r.

Dochody podatkowe Gminy Celestynów w 2022 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

10,96%

-1,93 pp.

do roku 2021

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Celestynów w 2022 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2022 r. wyniosła 8.171.331,39 zł z czego 7.509.113,40 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 662.217,99 zł pozyskano z budżetu państwa oraz funduszy celowych.

W 2022 r. Gmina Celestynów otrzymała promesę w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie:

Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

83 449 726

+17,35%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

7 299

+17,59%

do roku 2021

5 015

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

2 284

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

7 631 068

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

17 403 952

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Gmina Celestynów najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, które w klasyfikacji budżetowej księguje się w dziale pn. Rolnictwo i łowiectwo. Wykonanie wydatków w tym dziale przekroczyło 21,4 mln zł, co stanowiło 25,7% wszystkich wydatków. Blisko 100% ww. środków stanowiło wydatki majątkowe. Równie istotne były środki przeznaczane na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Kwota wydatków w tym obszarze opiewała na blisko 21,0 mln zł, co stanowiło 25,1% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na czołowych miejscach w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+", wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych, wypłatą dodatków węglowych oraz pomocą obywatelom Ukrainy. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie niemal 18,1 mln zł, co stanowiło 21,7% budżetu gminy.

Wydatki Gminy Celestynów w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

12 607 936

+75,15%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

1 103

+75,51%

do roku 2021

Zadłużenie Gminy Celestynów na koniec 2022 r. wyniosło 12,6 mln zł i stanowiło 16,9% wykonanych dochodów. Wzrost zadłużenia Gminy w 2022 r. związany był z realizacją strategicznych inwestycji:

Gmina sprawnie obsługiwała swoje zadłużenie, co pozwalało na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

-8 907 219

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

9 036 768

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

16,91%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

38 100

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Kształt WPF Gminy Celestynów wg ostatniej zmiany w 2022 r.

Więcej informacji na temat budżetu znajdą Państwo w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2022 rok: link.