gminne Jednostki organizacyjne

urząd Gminy w Celestynowie

Urząd Gminy w Celestynowie.

Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu

Statut gminy Celestynów

Tekst ujednolicony na podstawie uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 24/03 z dnia 8 lipca 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 243, poz. 6401), zmieniony:

W 2022 r. Rada Gminy Celestynów nie dokonywała zmian w treści Statutu.

regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Celestynowie przyjęty Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 stycznia 2016 r., zmieniony:

W 2022 r. Wójt Gminy Celestynów nie dokonał zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Celestynów przyjęty Zarządzeniem Nr 109/2008 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 grudnia 2008 r., zmieniony:

W 2022 r. Wójt Gminy Celestynów nie dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Celestynowie w 2022 r.


W 2022 r. w Urzędzie Gminy w Celestynowie zatrudniano 59 pracowników, w tym 85% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2021 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 1 pracownika. 

urząd w liczbach

W Urzędzie Gminy w Celestynowie wydano 11.647 decyzji, a największy udział w tej liczbie miał Referat Podatkowy (6.968) oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (3.954, z czego 3.777 było decyzjami przyznającymi). Działania pierwszej z wymienionych komórek organizacyjnych urzędu opierała się również w dużej mierze na wydawaniu upomnień (1.179) oraz tytułów wykonawczych (336).

W roku ubiegłym wydano też 991 postanowień, 48% z nich wydanych zostało przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast 45% wydano w Referacie Podatkowym.

Wydanych zostało również 818 zaświadczeń. Najwięcej, bo 424 z nich, wydane zostało w Referacie Spraw Obywatelskich, a do innych, ważnych działań tej komórki na rzecz mieszkańców gminy zaliczyć można udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców (55) oraz z Rejestru PESEL (430).

W Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej wystawiono 955 upomnień oraz 111 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Stanu Cywilnego przygotował 716 odpisów i wypisów, łącznie w urzędzie sporządzono natomiast 767 tego typu dokumenty.

Łącznie w urzędzie podpisanych zostało 375 umów. W 2022 roku odbyło się 75 zebrań Wójta z mieszkańcami gminy w ramach zebrań wiejskich, zebrań OSP, zebrań Spółek Wodnych oraz zebrań Wspólnot Gruntowych. Ponadto, przeprowadzonych zostało 150 indywidualnych spotkań Wójta z mieszkańcami w ramach przyjęć interesantów.

Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości przekraczającej 130.000 zł w 2022 r. wyniosła 37. Natomiast liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczających 130.000 zł - 50. Liczba korespondencji przychodzącej w 2022 r. - 18.664. Natomiast liczba korespondencji wychodzącej - 26.253.

Jednostki organizacyjne gminy


Przedszkole Samorządowe w CelestynowieCelestynów, ul. Szkolna 2


Dyrektor: Elżbieta Płuciennik

Zatrudnienie w 2022 r.: 35 pracowników


Elżbieta Płuciennik

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w CelestynowieCelestynów, ul. Wrzosowa 42


Dyrektor: Anna Kędziorek

Zatrudnienie w 2022 r.: 76 pracowników


 Anna Kędziorek

Szkoła Podstawowa w RegucieRegut, ul. Wiatraczna 13


Dyrektor: Krystyna Rosłonek

Zatrudnienie w 2022 r.: 27 pracowników


Krystyna Rosłonek

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w OstrowieOstrów, ul. Kościelna 1


Dyrektor: Andrzej Kraszewski (d0 21 VIII 2022 r.)

Mariola Kublik (od 1 IX 2022 r.)

Zatrudnienie w 2022 r.: 27 pracowników


Mariola Kublik

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi


Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi

Stara Wieś, ul. Fabryczna 6


Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Stara Wieś, ul. Mickiewicza 1


Dyrektor: Elżbieta Osuch

Zatrudnienie w 2022 r.: 65 pracowników

Elżbieta Osuch

Zakład Obsługi Szkół Gminy CelestynówCelestynów, ul. Regucka 3


Kierownik: Edyta Wrzosek

Zatrudnienie w 2022 r.: 6 pracowników


 Edyta Wrzosek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w CelestynowieCelestynów, ul. Regucka 3


Kierownik: Agnieszka Bieńko - Wasążnik

Zatrudnienie w 2022 r.: 10 pracowników


 Agnieszka Bieńko - Wasążnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w CelestynowieCelestynów ul. Regucka 5


Dyrektor: Lech Krasieńko

Zatrudnienie w 2022 r.:  22 pracowników


Lech Krasieńko

Gminny Ośrodek Kultury i SportuCelestynów ul. Regucka 1


Dyrektor: Joanna Mokrzycka

Zatrudnienie w 2022 r.: 14 pracowników


Joanna Mokrzycka

Gospodarka Komunalna w CelestynowieCelestynów, ul. Regucka 5


Dyrektor: Lucyna Komorowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 14 pracowników


 Lucyna Komorowska