SYSTEM OŚWIATOWY GMINY

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY - dane wg SIO na 30.09.2022

458

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3 - 6 lat z terenu gminy objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonym przez gminę.

80,07%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 - 6 lat w placówkach prowadzonych przez gminę w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

18,60

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy w SP (łącznie z oddziałami przedszkolnymi).

1,98

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy w SP (łącznie z oddziałami przedszkolnymi).


978

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

92,54%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci z terenu gminy objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,40

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w SP (łącznie z oddziałami przedszkolnymi)

7,14

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela w SP (łącznie z oddziałami przedszkolnymi).

Więcej informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Celestynów za rok szkolny 2021/2022 można znaleźć pod adresem: http://bip.celestynow.pl/public/?id=222054.

System oświatowy Gminy Celestynów w roku szkolnym 2021/2022

Zdjęcie budynku szkoły (1).
Zdjęcie budynku szkoły (2).
Zdjęcie budynku szkoły (3).
Zdjęcie budynku szkoły (4).
Zdjęcie budynku przedszkola.

W roku szkolnym 2021/2022 r. Gmina Celestynów prowadziła 4 szkoły podstawowe, 2 przedszkola samorządowe oraz punkt przedszkolny, w podziale na:


Ponadto w Gminie funkcjonowały następujące jednostki prowadzone przez inny organ niż JST:

Struktura szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

W szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały przedszkolne, w których łącznie wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym w 2022 objęto 138 dzieci:

Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi 

(wg SIO na 30.09.2022)

192,45

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2021/2022

134,95

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

57,50

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi
w roku szkolnym 2021/2022

Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

(wg SIO na 30.09.2022)

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego 

(wg SIO na 30.09.2022)

Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. W lipcu i sierpniu 2022 r. wprowadzono nowe przepisy prawa, obowiązujące od 1 września 2022 r., na mocy których zostały zlikwidowane dwa stopnie awansu – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zastąpił je status nauczyciela początkującego.

Struktura zatrudnionych nauczycieli: ponad 53 % zatrudnionych nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego – dyplomowanie, ponad 16% - mianowanie, 30 % poczatkujący.

baza lokalowa oraz wyposażenie jednostek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

Baza lokalowa oraz materialna w jednostkach oświatowych jest zróżnicowana. W miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy Celestynów jest na bieżąco doposażana w nowoczesny sprzęt multimedialny wspomagający proces dydaktyczny.

Baza lokalowa

Wyposażenie w sprzęt oraz zbiory biblioteczne

działalność na rzecz uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Kształcenie dzieci pochodzących z Ukrainy

Na skutek konfliktu zbrojnego i działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy w państwie polskim stworzono ramy prawne pozwalające na przyjmowanie uchodźców do naszego systemu edukacji. W oparciu o ustalone przepisy i zasady również Gmina Celestynów przyjmowała uchodźców i zapewniła im edukację szkolną i wychowanie przedszkolne.

Wszystkie dzieci mające status uchodźcy, które zgłosiły się, zostały przyjęte do szkół i przedszkoli. Uczniowie przypisywani byli do klas na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Można to było zrobić na podstawie dokumentów wystawionych przez szkołę ukraińską lub – w przypadku ich braku – oświadczenia rodziców o sumie lat nauki.

Liczba dzieci objętych edukacją szkolną
w szkołach podstawowych

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
w szkołach podstawowych i przedszkolach

Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego Gmina Celestynów zapewnia dowóz uczniów do szkół obwodowych poprzez firmę transportową wyłonioną w drodze przetargu.  W roku szkolnym 2021/2022 roku dowożonych było średnio 140 uczniów. W czasie dowozu uczniowie mieli zapewnioną opiekę.

Dowozem do szkól, przedszkoli i ośrodków objęci są również uczniowie z niepełnosprawnościami. W roku szkolnym 2021/2022 roku odbywał się w dwóch formach: 

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 113.491,10 zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 39 500,10 zł. Dla jednego dziecka zwracane były koszty dojazdu komunikacją publiczną w łącznej kwocie 301,92 zł.

Pomoc materialna w 2022 r.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne finansowane jest w 80% z budżetu państwa oraz w 20% ze środków własnych gminy. Przysługuje ono uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. W 2022 r. kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 7.364,17 zł, z czego 5.891,34 zł to dotacja celowa, a 1.472,83 zł to wkład własny gminy.

W stosunku do roku szkolnego 2020/2021 liczba wypłaconych stypendiów zmalała o 4, a wypłacona kwota o 6.413,69 zł. Różnica w kwocie spowodowana jest mniejszą ilością wniosków o stypendium szkolne oraz wzrostem dochodów wnioskodawców.

Program "Darmowe podręczniki” w szkole by realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dokonują dyrektorzy szkół ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego samorządowi Gminy Celestynów. Wysokość dotacji celowej była naliczona w oparciu o wnioski dyrektorów złożone do organu prowadzącego. 

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Celestynów na ten cel otrzymała dotację zleconą w wysokości 132.341,75 zł. Wydatkowano i rozliczono dotację w kwocie 129 855,30 (98,12%). Z uwagi na mniejszą liczbę uczniów od deklarowanej oraz zakup podręczników po niższej cenie niż zakładano, zwrócono dotację w kwocie 2.486,45 zł. Z otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

programy projekty realizowane w szkołach i przedszkolach
w roku szkolnym 2021/2022

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności 

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Celestynów realizowany jest Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci/ Bilingual Future”. Autorką tej koncepcji jest światowej sławy lingwistka Claire Selby, która tworzy materiały (zarówno teksty jak i muzykę)  do nauki j. angielskiego dla najmłodszych. Placówki uzyskały licencję na nauczanie j. angielskiego metodą Yellow House English, w tym poprzez korzystanie z platform edukacyjnych Baby Beetles i Tom and Keri. Program realizowany jest z podziałem na grupy wiekowe: 

Zabawa z j. angielskim odbywa się poprzez prezentacje multimedialne, filmy, zabawy, piosenki i zadania do wykonania. Dzięki temu j.angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

Liderem w realizacji programu jest Przedszkole Samorządowe w Celestynowie, które jako jedyna placówka w Polsce przeprowadza Przeglądy Twórczości Anglojęzycznej “Dwujęzyczne Dzieci”. W 2021 r. zorganizowano Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Baby Beetles i Tom and Keri w mojej okolicy",  w 2022 r. Ogólnopolski Konkursu Piosenki Anglojęzycznej "Dwujęzyczne Dzieci".

Przedszkole otrzymało podziękowanie ( film video) od Claire Selby - autorki  Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności.

Łączny koszt pakietów zakupionych dla dzieci i nauczycieli w ramach programu w 2022 r. wyniósł: 6.629,22 zł

model Oceniania Kształtującego

W szkołach i przedszkolach realizowana jest metoda Oceniania Kształtującego, będąca drogowskazem do skutecznego nauczania i uczenia się. Ocenianie kształtujące to sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Dzięki niemu nauczyciel może modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im w nauce. Celem oceniania kształtującego jest postawienie na kształtowanie kompetencji uczenia się, przejmowania odpowiedzialności za własny rozwój i umiejętne planowanie działań, pozwalające osiągnąć wyznaczane sobie cele.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina  Celestynów  w  partnerstwie  z  Samorządem  Województwa  Mazowieckiego  realizuje  projekt  pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. 

W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie otrzymała pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet programów i pomocy edukacyjnych wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostali nauczyciele i uczniowie. 

Wartość projektu wynosi 70.624.291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45.499.838, 76 zł.

Laboratoria przyszłości

W celu wsparcia budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) pozyskaliśmy środki finansowe z programu „Laboratoria Przyszłości” na doposażenie szkół w niezbędne pomoce umożliwiające uczniom eksperymentowanie i zdobywanie w ten sposób praktycznych umiejętności.

Zakupiony sprzęt nie tylko uatrakcyjnia zajęcia szkolne ale także pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Na ten cel pozyskano środki w wysokości 315.300 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach rządowego wsparcia rozwoju czytelnictwa w roku szkolnym 2021/2022 Gmina pozyskała środki finansowe na doposażenie bibliotek w placówkach oświatowych. Celem tego działania jest wzmocnienie zainteresowań czytelniczych uczniów, ustawiczne i systematyczne rozwijaniu aktywności czytelniczej uczniów.

Na ten cel pozyskano środki w wysokości 34.000 zł.

Erasmus+

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie po raz kolejny zakwalifikowała się do udziału w programie Erasmus+. W ramach tego projektu nauczyciele w ciągu dwóch lat (2022-2023) będą odbywali szkolenia w wybranych krajach. Wartość projektu wynosi 63.533 EUR = 290.696 zł.

Granty

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie w roku szkolnym 2021/2022 zyskało uznanie i zostało nagrodzone grantem w wysokości 20.000 zł w ramach inicjatywy „Wzmocnij swoje otoczenie”. Jest to już trzeci, nagrodzony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), projekt wygrany przez Przedszkole.

W ramach projektu stworzono "Ogród Zmysłów", który poza funkcją rekreacyjną spełnia także funkcję terapii oraz nauki dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Ogród będzie wspomagać rozwój dzieci poprzez wielozmysłowe poznawanie świata z wykorzystaniem naturalnych zasobów otaczającej nas przyrody. Wizyty w „Ogrodzie zmysłów” będą świetnym „treningiem” sensorycznym poprzez dostarczenie bodźców wszystkim zmysłom, co przyczyni się do właściwego funkcjonowania psychomotorycznego dzieci.

„Ogród zmysłów” będzie ogniwem dopełniającym i wspierającym pracę z dziećmi z „wyzwaniami”, jak również dodatkową stymulacją dla dzieci o prawidłowym rozwoju. Jest on podzielony na strefy: zapachową, wzrokową, słuchową i smakową, które w naturalny sposób pobudzą rozwój dzieci oraz wprowadzą w świat przyrody i ekologii. Jest to miejsce wyciszenia się i odpoczynku.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa realizowana przez placówki oświatowe daje zarówno uczniom jak i nauczycielom ogromne korzyści, m. in.:

Współpraca międzynarodowa realizowana jest przez wszystkie szkoły głównie poprzez kontakt elektroniczny np. z Ukrainą, Francją, Filipinami. 

Niewątpliwie liderem w tym zakresie jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi, który od dnia 20.11.2018 r. (tj. od dnia nadania Szkole Podstawowej imienia Polskich Dzieci Syberyjskich) sprawnie i skutecznie realizuje współpracę z Japonią.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w ramach współpracy międzynarodowej były:

Wolontariat

W każdej placówce oświatowej prowadzony jest wolontariat. Z perspektywy szkoły i nauczycieli praca z uczniami w ramach wolontariatu to dostarczanie im warunków do osobistego rozwoju, wzmacniania poczucia własnej wartości. To również praca na rzecz szkoły. Jest to także forma działania profilaktycznego, wzmacniania wartości społecznych, moralnych i etycznych. Szczególnie wyraźnie dało się zauważyć działanie wolontariatu w szkołach w ramach pomocy Ukrainie w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego. Na bieżąco realizowanych jest wiele działań pomocowych zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Wykaz programów profilaktycznych, wychowawczych
oraz naprawczych w roku szkolnym 2021/2022