GOSPODARKA I ŁAD PRZESTRZENNY

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2022 r.:

1 742

-0,36%

do roku 2021

1 014

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

85

Liczba wniosków
o wpis do REGON

44

Liczba wniosków
o wypis z REGON

Podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2022 r.

Stosowanie od kilku lat niezmienionych i niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na terenie Gminy Celestynów stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Należy podkreślić, że nawet pomimo wzrostu stawek maksymalnych dla podatku od środków transportowych, Gmina do 2022 r. zdecydowała się utrzymać je na niskim poziomie. 

Podniesienia stawek obu podatków dokonano dopiero na 2023 r.

Dogodne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby nowych działalności gospodarczych w 2022 r. (o 3%) wpisanych do rejestru REGON. Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Tereny inwestycyjne

Gmina Celestynów regularnie podnosi standard warunków do inwestowania. Zasadniczym atutem jest położenie w odległości zaledwie 40 km od Warszawy, elektryczna kolej podmiejska, prywatne linie autobusowe oraz przebiegające przez teren Gminy dwie drogi krajowe S17 i DK nr 50. 

Gmina Celestynów wyznaczając w planie miejscowym tereny przemysłowe w miejscowości Ostrów uruchomiła ponad 30 ha terenów prywatnych z przeznaczeniem pod inwestycje, położonych tuż przy węźle drogowym na drodze ekspresowej S17.

Film promujący Gminę Celestynów oraz tereny inwestycyjne

Obszarem o silnym potencjale rozwojowym dla działalności produkcyjno-usługowej jest miejscowość Jatne (strefa o pow. ok. 15,5 ha), gdzie funkcjonuje już kilka prężnie działających przedsiębiorstw produkcyjnych.  


Zdjęcie satelitarne terenu gminy Celestynów (1).

Kolejną strefą przeznaczoną pod inwestycje została wyznaczona w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla  miejscowości Regut (obszar ok. 3,8 ha). We wrześniu 2022 r. podjęto uchwałę Nr 406/22 w sprawie uchwalenia MPZP dla części miejscowości Regut, gmina Celestynów

Zdjęcie satelitarne terenu gminy Celestynów (2).
Portal Inwestycyjny Gminy Celestynów.

Od 2021 r. funkcjonuje ponadto Portal Inwestycyjny Gminy Celestynów. 

To miejsce, w którym przedsiębiorcy i inwestorzy mogą pozyskać informacje na temat terenów inwestycyjnych, działek budowlanych, lokali użytkowych, a inni zainteresowani mogą tu również odnaleźć oferty pracy. 

Elementem portalu jest m.in. interaktywna mapa z dostępnymi ofertami. Stronę utworzono dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu POWER 2014-2020.

zarządzanie przestrzenią

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty i przyczynia się do usprawniania procesów inwestycyjnych. 

Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. Ze względu jednak na wciąż niewystarczające pokrycie obszaru Gminy Celestynów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wydawane są decyzje o warunkach zabudowy (98) oraz o inwestycjach celu publicznego (22). Należy jednak zauważyć, że po uchwaleniu ostatnich 2 MPZP nastąpił znaczący przyrost powierzchni pokrytej planami - o ok. 14 p.p.

W lutym w życie weszła uchwała Nr 304/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel-część B. 29 września podjęto uchwałę Nr 406/22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Regut, gmina Celestynów. Planem objętych jest ok. 876 ha. Głównym celem przystąpienia do sporządzenia planu było wyznaczenie nowych obszarów przeznaczonych głównie pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z zapisami obowiązującego studium.

W  2022 roku trwały prace nad uchwaleniem kolejnych trzech nowych planów miejscowych, obejmujących obszar o powierzchni ok. 323 ha oraz prowadzone były pracę nad zmianą obowiązującego już planu miejscowego dla miejscowości Ostrów.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - mapka.

4

Liczba MPZP 

obowiązujących

5

Liczba planów procedowanych w 2022 r.


w tym: 


uchwalonych - 1

w trakcie realizacji - 4

2115,3

Powierzchnia objęta 

MPZP (ha)

23,79%

Powierzchnia gminy 

objęta MPZP

Liczba prowadzonych postępowań w zakresie wydania warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych wypisów z MPZP

Liczba prowadzonych postępowań w zakresie wydania warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych wypisów z MPZP

Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego w gminie celestynów

Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego w gminie celestynów - mapka.

Wykaz aktów planowania przestrzennego dostępny po kliknięciu w mapę

ulice

W 2022 roku Gmina Celestynów podjęła inicjatywę dotyczącą nadania nazw ulic dla dwóch miejscowości: Ostrów i Jatne. Przedmiotowe miejscowości dotychczas nie posiadały nadanych nazw ulic a numeracja porządkowa budynków była przyporządkowana do całej miejscowości.  

W miejscowości Ostrów nadano 10 nowych ulic, w tym jedną wspólną dla miejscowości Ostrów i Ostrowik. Natomiast w miejscowości Jatne nadano łącznie 12 ulic, w tym jedną wspólną także dla miejscowości Ostrowik.

Nadanie nazw ulicom w przedmiotowych miejscowościach poprawi zarówno ład przestrzenny jak również poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Oznaczenie nowych ulic i tym samym przyporządkowanie nowej numeracji porządkowej budynków umożliwi także łatwiejszą i szybszą lokalizację posesji przez służby bezpieczeństwa takich jako policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe.

Uchwały w sprawie dawania nazw ulic:

Wszystkie uchwalone nazwy zostały zaproponowane przez Rady Sołeckie po wcześniejszym uzgodnieniu ich z mieszkańcami miejscowości. 

Mapa ulic z nazwami nadanymi w 2022 roku

Mapa ulic z nazwami nadanymi w 2022 roku