INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Celestynowa. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym politykom, programom i strategiom.

WODA I ŚCIEKI

360 tys.

m3 sprzedanej wody 

pitnej dla mieszkańców

114,2 km

długość sieci 

wodociągowej (stan na 31.12.2022 r.)

76 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

98,7%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

160 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

74,8 km

długość sieci

kanalizacyjnej (stan na 31.12.2022 r.)

32 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

42,3%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej

W 2022 r. w obszarze gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej realizowano następujące zadania o charakterze inwestycyjnym:

Całość zadań inwestycyjnych wyniosła w 2022 r. 21.782.079,70 zł. Szczegóły realizacji przedstawiono w zakładce Inwestycje.

ODPADY KOMUNALNE

wydatki na gospodarkę odpadami w 2022 r.

3 118 547

-17,03%

do roku 2021

Bilansowanie systemu w 2022 r.

Do 30 czerwca 2022 r. na terenie Gminy Celestynów obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stosowano 9,00 zł zwolnienia z opłaty. W takim przypadku opłata wynosiła 20,00 zł.

Plakat "Przydomowy Kompostownik".

Od 1 lipca 2022 r. na terenie Gminy Celestynów obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stosowano 9,00 zł zwolnienia z opłaty. W takim przypadku opłata wynosiła 27,00 zł.


W 2022 r. dochody osiągane w ramach utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe o 480.105,01 zł od ponoszonych wydatków. Powstała nadwyżka zostanie wykorzystana w 2023 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wzrost ilości odebranych odpadów w latach 2017-2022 (w tonach) 

z nieruchomości zamieszkałych oraz dostarczonych do PSZOK
(zestawienie nie uwzględnia odpadów odebranych z nieruchomości niezamieszkałych)

4 107,4

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych (tony)

378,5

Masa odebranych odpadów komunalnych na mieszkańca (w kilogramach)

1 628,2

Łączna masa odebranych odpadów

niesegregowanych (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2022 r.

2 479,2

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

2 122,7

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych z nieruchomości (tony)

356,5

Łączna masa odpadów

segregowanych dostarczonych 

do PSZOK (tony)

TRANSPORT PUBLICZNY

wydatki na transport i łączność w 2022 r.

3 569 206

-25,66%

do roku 2021

W zakresie transportu i łączności wydatki poniesione w 2022 r. objęły dopłaty do publicznego transportu zbiorowego, koszty bieżącego utrzymania ulic (remonty, ulic, naprawę oznakowania, remonty chodników itp.). Zdecydowaną część wydatków stanowiły jednak wydatki o charakterze majątkowym.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2022 r.

2

Liczba linii 

autobusowych

21,3

Długość linii 

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jednym kierunku

W 2022 r. znaczące środki finansowe gmina poniosła w związku z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego. Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Wydatki objęły dotacje przekazywane w comiesięcznych transzach na zapewnienie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdu na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą, koszty organizacji publicznego transportu na linii komunikacyjnej Celestynów - Gózd - Stara Wieś - Kołbiel oraz Kołbiel - Nowa Wieś - Bocian - Ostrowik - Ostrów oraz koszty zapewnienia usług transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów. Łącznie 242.963,02 zł.

Gmina Celestynów jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na pięciu liniach komunikacyjnych:

Gmina Celestynów zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przewoźnikiem Usługi Transportowe Janusz Wołoszka, który świadczy usługę na ww. liniach autobusowych. 

Zdjęcie niebieskiego autokaru.

0,2

Długość nowo wybudowanych

 dróg gminnych (w km)

0,41

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

0,2

Długość wybudowanych 

chodników (w km)

Szczegółowy opis inwestycji zrealizowanych w zakresie dróg publicznych, chodników i oświetlenia przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Przebudowana ul. Kolejowa w Starej Wsi.

Przebudowana ul. Kolejowa w Starej Wsi

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2022 r.

321 355

+31,08%

do roku 2021

Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej obejmują przede wszystkim koszty remontów i napraw wykonywanych w gminnym zasobie mieszkaniowym, wydatki na utrzymanie posesji i innych terenów gminnych, opłaty komornicze i sądowe, koszty aktualizacji programu e-gmina, wykonywania podziałów geodezyjnych czy rozgraniczania nieruchomości na terenie gminy.  W zakresie zadań majątkowych sporządzono dokumentację projektową budowy budynku gospodarczego prz Szkole Podstawowej w Podbieli oraz zmodernizowano stary piec olejowy w budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli.

41

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2022 r.

4

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

6

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

7

Liczba wynajmowanych lokali socjalnych w 2022 r.

3

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

3

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.