INWESTYCJE

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2022 r.:

26 115 319
+49,44%
do roku 2021

Główne kierunki wydatków majątkowych Gminy Celestynów w 2022 r.

Łączne wykonanie wydatków majątkowych Gminy Celestynów w 2022 r. wyniosło 26,1 mln .

Poziom wykonania wydatków majątkowych w gminie wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Ponad 81,1% wydatków majątkowych w 2022 r., podobnie jak w ubiegłym roku, skoncentrowanych było na realizacji priorytetowego Programu Gospodarki wodno-ściekowej. Drugim znacznym obszarem wydatków była budowa dróg.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w 2022 r. w siedmiu programach inwestycyjnych z uwzględnieniem poniesionych wydatków. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.

Program: Gospodarka wodno-ściekowa

Łączna wartość wykonania zadań: 21 182 864,25

Budowa stacji uzdatniania wody, odcinka sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów

W 2022 roku prace związane z budową stacji uzdatniania wody rozpoczęto od wybudowania płyty fundamentowej pod budynek technologiczny oraz płyty fundamentowej pod zbiorniki wody czystej. W dalszej kolejności wykonano konstrukcję budynku technologicznego wraz z elewacją zewnętrzną. Wykonano również tynki wewnętrzne ścian w budynku technologicznym. Pozostałe prace zostały zaplanowane w roku budżetowym 2023. Wykonawcą inwestycji jest firma FUNAM Sp. z o.o., a kwota inwestycji: wyniesie 6.765.000,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2023 rok. Gmina Celestynów pozyskała dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 1.490.680,71 zł 

Zdjęcie budynku.
Logo "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich".
Flaga Unii Europejskiej.
Logo "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki".
Zdjęcie betonowego płotu.
Logo "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII

W 2022 r. na potrzeby mieszkańców wybudowano 27 sztuk przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami sanitarnymi do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Celestynów w miejscowościach: Zabieżki, Regut, Podbiel, Ostrów, Ostrowik oraz Dyzin. 

Wykonawcą inwestycji była firma EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, a koszt inwestycji  zamknął się w kwocie 401.718,00 zł. 


Gmina Celestynów pozyskała dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 240.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE CELESTYNÓW

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Karczew i Celestynów - etap II” POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na które Gmina Celestynów uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 20 mln zł. Inwestycja jest realizowana od 2018 roku. W 2022 roku zakończono budowę kanalizacji w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś oraz w miejscowości Glina, kontynuowano budowę odcinka sieci pozwalający na odprowadzenie ścieków z osiedla na terenie jednostki wojskowej przy ul. Wojska Polskiego w Celestynowie oraz opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji w miejscowości Lasek. Projekt zakłada budowę 39 km sieci oraz podłączenie 3 tys. nowych odbiorców. Do końca 2022 roku wybudowano 35 km nowej sieci, czyli stopień realizacji projektu wyniósł ok. 90%.


Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 19.129.400,78 zł 

Logo "Fundusze Europejskie".
Unia Europejska
Logo "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki".

Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli

W 2022 roku wybudowano na potrzeby szkoły oraz lokali komunalnych oczyszczalnię ścieków o przepustowości 2,7 m3/d. Budowa oczyszczalni dla szkoły zwiększy zarówno efekt ekologiczny Gminy jak i liczbę osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków na terenach poza aglomeracją ściekową. Wykonawcą inwestycji była firma EMKAN-PRO Krzysztof Murawski.


Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 52.077,00 zł 

Zdjęcie koparki kopiącej rów.
Zdjęcie przydomowej oczyszczalni.
Logo "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich".
Flaga "Unii Europejskiej".

Program: Budowa dróg

Łączna wartość wykonania zadań: 1 367 789,09

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.

Jedną z najważniejszych inwestycji Gminy Celestynów to budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7, czyli wykonanie tunelu w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie pod torami kolejowymi. Wyeliminuje to długie kolejki samochodów, które tworzą się podczas przejazdu pociągów i zamkniętych szlabanów. Na początku 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Sk. na zaprojektowanie i wykonanie robót w formule zaprojektuj i wybuduj na kwotę 30.135.000,00 zł. W roku 2022 trwała procedura pozyskiwania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego. Prace budowlane planuje się rozpocząć w drugim półroczu 2023 roku.  Gmina Celestynów pozyskała środki zewnętrzne na realizację tego zadania:


Dofinansowanie uzyskanie od PKP PLK SA w ramach POIS: 13.286.930,40 zł 

Dofinansowanie uzyskanie od Powiatu Otwockiego: 2.500.000,00 zł 

Dofinansowanie uzyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego: 4.000.000,00 zł 


Logo PKP "Polskie Linie Kolejowe".
Logo "Fundusze Europejskie".
Flaga Unii Europejskiej
Zdjęcie mężczyzn przy stole w sali.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Celestynowie 

na ul. Św. Kazimierza na drodze nr 270142W

W 2022 r. poprawiono bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych w Celestynowie w pobliżu stacji PKP i targowiska. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 48.000,00 zł z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny gminy wyniósł 22.000,00 zł. W ramach zadania wykonano wyniesione przejście dla pieszych wymuszające na kierujących zmniejszenie prędkości. Wybudowano nowe słupy doświetlające przejście dla pieszych oraz wprowadzono nową organizację ruchu.


Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 70 000,00 zł

Zdjęcie przejście dla pieszych.

Przebudowa drogi Glina-Jatne

W październiku 2022 roku wykonano 200 mb drogi pomiędzy miejscowościami Glina – Jatne z nawierzchni z kruszywa i poboczy. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 68.000,00 zł. Całkowite koszty inwestycji wyniosły blisko 164.000,00 zł. Wykonawcą była firma „BUDMAX” Sp. z o.o. Droga pomiędzy miejscowościami Jatne i Glina przebudowywana jest etapowo. W kolejnych latach planuje się kontynuowanie prac. 


Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 165.694,63 zł

Zdjęcie walca na ulicy.
Zdjęcie drogi.

Przebudowa ul. Kolejowej w Starej Wsi

W sierpniu 2022 r. zakończono przebudowę ul. Kolejowej w Starej Wsi. Celem przebudowy drogi była poprawa infrastruktury drogowej, a tym samym stworzenie lepszych warunków do rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim jednak poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. W 2022 r. Gmina Celestynów uzyskała dofinasowanie w wysokości 241.952,41 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 162.178,63 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano przebudowę ok. 190 m drogi. Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni jezdni z asfaltu oraz budowy chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi. W celu zachowania bezpieczeństwa wybudowano trzy progi zwalniające. Dzięki przeprowadzonej przebudowie uzupełniona została siatka dróg asfaltowych


Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 428.417,86

Zdjęcie progu zwalniającego na ulicy.
Zdjęcie drogi asfaltowej.

Przebudowa ul. Lazurowej w Glinie – etap I

W listopadzie 2022 r. zakończono I etap budowy ul. Lazurowej w Glinie. Wykonano ok. 50 m drogi w kruszywie w oporniku. W najbliższych latach planowana jest kontynuacja budowy tej drogi. Docelowo na całej długości drogi wykonana zostanie nakładka asfaltowa.


Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 104.550,00

Zdjęcie drogi w lesie.

Budowa ul. Witosa w Celestynowie

Zakończono I etap budowy ul. Witosa w Celestynowie. Wykonano ok. 160 m drogi w kruszywie w oporniku betonowym. Na odcinku ul. Witosa w Celestynowie od skrzyżowania z ul. Narutowicza, droga przebiega nowym śladem. 

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 123.000,00 zł

Zdjęcie drogi
Zdjęcie drogi

Dokumentacja projektowa budowy dróg gminnych

W 2022 r. opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe  wraz z odwodnieniem dróg gminnych:


Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy drogi gminnej.
Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy drogi gminnej.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy drogi gminnej
Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej.

Dokumentacja projektowa budowy dróg gminnych

W 2022 r. opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe  wraz z odwodnieniem dróg gminnych:


Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy drogi gminnej.

ul. Brzozowa

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy drogi gminnej.

ul. Partyzantów i ul. Leśna

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy drogi gminnej.

ul. Radzińska

Program: Administracja publiczna

Łączna wartość wykonania zadań: 115 081,65

Doposażenie Urzędu Gminy i jednostek podległych w ramach grantu Cyfrowa Gmina

W 2022 roku w Urzędzie Gminy w Celestynowie przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono sprzęt IT, w tym: 2 serwery, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej, 4 dyski serwerowe, serwer plików NAS, 4 zestawy komputerowe, oprogramowanie Office, urządzenie firewall, 2 dyski przenośne w ramach powierzonego grantu „Cyfrowa Gmina” na podniesienie i wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego. Na powyższą inwestycję Gmina Celestynów pozyskała środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 115.081,65

Zdjęcie monitoru komputera z wyświetlonym hasłem Cyfrowa Gmina.

Program: Kultura fizyczna

Łączna wartość wykonania zadań: 812 287,18

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Dąbrówka

W 2022 roku rozpoczęto i zakończono kolejny etap budowy boiska sportowego w Dąbrówce. Wykonano nawierzchnię boiska z trawy sztucznej wraz z liniami wyznaczającymi pole gry. Trawa została wyczesana, uzupełniona granulatem EPDM i piaskiem kwarcowym. Zostały również zamontowane bramki o wymiarach 5x2 m. Wykonano piłkochwyty boiska sportowego oraz zamontowano obiekty małej architektury tj. stojaki na rowery, ławki oraz kosze na śmieci. Ułożono również 132.7 m2 ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej. Wykonawcą inwestycji była firma Zające-Darkop.


Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 506.883,00

Zdjęcie terenu przygotowanego pod boisko.
Zdjęcie boiska.

Program: Oświata i wychowanie

Łączna wartość wykonania zadań: 1 037 454,98

Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów

W wrześniu 2022 zakończono prace na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Celestynowie przy ul. Wrzosowej polegające na budowie nowej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 340 m2. Nowa nawierzchnia znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo bawiących się tam dzieci. Gmina Celestynów na realizację tego zadania pozyskała fundusze zewnętrzne w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w wysokości 136.963,57 zł.


Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 249.505,50 zł

Grafika LGD Natura i Kultura.
Flaga Unii Europejskiej.
Grafika "Leader".
Zdjęcie placu zabaw.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi 

W listopadzie 2022 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Koszt dokumentacji wyniósł blisko 300.000,00 zł. Wykonawcą była firma AC Studio s.c.

Na powyższą inwestycję Gmina Celestynów pozyskała 10.600.000,00 zł środków zewnętrznych, 

w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. W listopadzie ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę i przebudowę szkoły- etap I, którego zakres prac obejmuje dobudowanie nowej części budynku z wydzieloną strefą szkolną i przedszkolną, przebudowę istniejącej części budynku szkoły w celu dostosowania pomieszczeń oraz wykonanie niezbędnych robót w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tj. m.in. roboty budowlane, instalacje, przyłącza oraz częściowe utwardzenie drogi pożarowej i parkingów. W kolejnym etapie planowane jest wykonanie infrastruktury towarzyszącej, czyli zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem szkoły. 


Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 319.308,00

Zdjęcie planów budynku szkoły.
Wizualizacja Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.
Zdjęcie budynku szkoły.

Budowa ogrodu sensorycznego w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie

W październiku 2022 roku zostały zakończone prace związane z budową ogrodu sensorycznego  na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie. W skład ogrodu sensorycznego wchodzą elementy, które będą oddziaływać na zmysły przedszkolaków m.in.: głuchy telefon, rury deszczowe, instrumenty muzyczne, ścieżka sensoryczna oraz panele i donice ogrodowe wraz z licznymi kwiatami. Całość zadania kosztowała blisko 40.000,00 zł z czego 20.000,00 zł pochodziło ze środków pozyskanych z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” prowadzonego przez Polskie Sieci Energetyczne. 


Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 38.794,03

Zdjęcie dzieci rozwiązujące czerwona wstęgę.
Zdjęcie placu pod przedszkolem.
Zdjęcie zagospodarowanego terenu pod przedszkolem.

Program: Gospodarka komunalna

Łączna wartość wykonania zadań: 1 092 784,98

Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów

Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć w miejscowości Ponurzyca, Jatne, Ostrowik, Zabieżki. Dokonano opłaty przyłączeniowej za oświetlenie uliczne w m. Ostrowik (173,13 zł).  Opracowano dokumentację budowy oświetlenia w miejscowości Pogorzel,  Ostrowik, Lasek, Celestynów - ul. Plantowa. Zadanie zostało zrealizowane.

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 29.742,66 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów

Wykonano audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z inwentaryzacją. Zawarto umowę na modernizację oświetlenia ulicznego oraz wypłacono zaliczkę zgodnie z zasadami programu Rządowego Programu Strategicznego - Polski Ład. Dofinansowanie zadania wynosi 3.150.000,00 zł.

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 257.888,84

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości planu. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 114.500,00 zł zostały zwrócone w 2022 roku. W ramach udzielonej dotacji wykonano: 

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 395.500,00 zł

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości planu. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 34.284,55 zł zostały zwrócone w 2022 roku. W ramach udzielonej dotacji wykonano: 

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 203.715,45

Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości planu. W ramach udzielonej dotacji wykonano: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie modernizacji budynku komunalnego:

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 99.993,00

Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów

Opracowano dokumentację projektową doposażenia i modernizacji placu zabaw w miejscowości Celestynów, Pogorzel, Regut, Glina

Dofinansowanie modernizacji placu zabaw w miejscowości Pogorzel z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- "Mazowsze dla sołectw 2022” wyniosło 9 381,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 84.561,48 zł

Program: Ochrona powietrza i klimatu

Łączna wartość wykonania zadań: 181 825,75 zł

Grafika - Celestynów "Gmina z Dobrym Klimatem".

Gmina z dobrym klimatem

Gmina z dobrym klimatem - dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Przekazano dotacje celowe dla 6 mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz dla 26 mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 114.175,75 zł

Projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w miejscowości Celestynów

Zawarto umowę na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu części działki nr ew. 1280 obręb Celestynów w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wydłużono termin realizacji przedmiotu umowy do 31 stycznia 2023 roku.

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 67.650,00

Program: Bezpieczeństwo publiczne

Łączna wartość wykonania zadań: 241 733,43

Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości

Radarowe wyświetlacze prędkości (tablice radarowe) to rozwiązanie, które coraz częściej można spotkać na polskich drogach. Montaż urządzeń wpływa na uspokojenie ruchu i poprawia bezpieczeństwo uczestników ruchu. Tablice wyświetlające rzeczywiste prędkości, z jakimi poruszają się pojazdy, umieszczane są najczęściej m.in. w rejonie przejść dla pieszych (np. w okolicach szkół i przedszkoli), na ruchliwych ulicach, na których piesi często przechodzą przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem, przed skrzyżowaniami. Sprawdzają się wszędzie, gdzie kierujący pojazdami powinni zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość. Biorąc powyższe pod uwagę, Gmina Celestynów pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 20.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022”. Gmina Celestynów zamontowała wyświetlacze w dwóch miejscowościach: w Jatnym – na wysokości świetlicy wiejskiej oraz w miejscowości Stara Wieś na wysokości Przedszkola

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 41.574,00 zł

Zdjęcie licznika prędkości przy ulicy.
Zdjęcie licznika prędkości przy ulicy.

Modernizacja budynku OSP w Dąbrówce

Wykonano posadzkę antypoślizgową z żywicy epoksydowej o powierzchni 48 m2 w garażu strażnicy. Zakupiono trzy nowe szafki dla strażaków. Zamontowano nowe drzwi wejściowe do strażnicy. Zmodernizowano instalację elektryczną w garażu strażnicy. W ramach tego zadania Gmina Celestynów pozyskała pomoc finansową w wysokości 30.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” z wkładem własnym gminy w wysokości blisko 28.000,00 zł. Dzięki dodatkowym środkom zamontowano nową instalację C.O.

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 88.084,20

Zdjęcie skrzynki elektrycznej.
Zdjęcie bojlera.
Zdjęcie sali.
Zdjęcie budynku.

Termomodernizacja budynku OSP w Regucie

Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do termomodernizacji oraz ocieplono dwie ściany zewnętrzne budynku. Zadanie zostało zrealizowane.

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 58.958,23

Program: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Łączna wartość wykonania zadań: 38 497,50

Modernizacja pieca olejowego w budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli

W 2022 roku zakończono prace polegające na wymianie pieca olejowego w Szkole Podstawowej w Podbieli. Stary piec mający już 17 lat został zastąpiony nowym kotłem kondensacyjnym, olejowym Wolf COD-2-40 o większej efektywności energetycznej wraz z modułem obsługowym BM-2.  Wykonawcą wymiany pieca była firma P.H.U. „JAKAR”.  Wymiana pieca na nowy spowoduje mniejsze zużycie oleju opałowego nawet do 30%.


Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 34.500,00 zł

Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podbieli

Sporządzono dokumentację projektową budowy budynku gospodarczego. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane.

Wysokość poniesionych wydatków w 2022 r.: 3.997,50

Inne inwestycje publiczne na terenie Gminy Celestynów

TRZY SAMOOBSŁUGOWE STACJE SERWISOWANIA ROWERÓW

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie został laureatem IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 000 zł w trzech miejscowościach na terenie Gminy Celestynów stanęły bezpłatne samoobsługowe stacje do serwisowania rowerów: Celestynów, Jatne i Ponurzyca; zwiększając tym samym ich atrakcyjność oraz podnosząc standard sołectw w naszej gminie. Posłużą nie tylko rowerzystom - będą pomocne także dla rodziców z wózkami dziecięcymi, opiekunów osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, a nawet podczas pompowania piłek sportowych lub materacy. Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu dedykowanych obszarów.

Zdjęcie rowerzystów.
Stacja naprawy rowerów.
Stacja naprawy rowerów.