ochrona środowiska

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Celestynowa. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym politykom, programom i strategiom.

celestynów dla środowiska

Grafika Celestynów - Gmina z dobrym klimatem.

instalacje fotowoltaiczne

Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu ,,Gmina z dobrym klimatem’’. W 2022 r. przekazano dotacje celowe dla 6 mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz dla 26 mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.  Wydatkowano na ten cel 114.175,75 zł.

Zdjęcie psa.

zapobieganie bezdomności zwierząt

W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

Realizacja programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2021 r. wynosiła 104.324,61 zł.

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW)
Zdjęcie osoby w białym kombinezonie i zielonym kasku naklejającego naklejkę na zapakowaną paletę.

utylizacja azbestu

Gmina Celestynów corocznie występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”. Gmina, za pośrednictwem profesjonalnej firmy bezpłatnie odbiera i utylizuje azbest. Osoby zainteresowane odbiorem powinny złożyć do Urzędu Gminy w Celestynowie informację o zaprzestaniu wykorzystywania wyrobów zaraz po ich zdjęciu z dachu. Nabór wniosków obejmuje wyłącznie odbiór azbestu (eternitu) zdjętego z budynków mieszkalnych/gospodarczych i zmagazynowanego na posesji. W 2022 r. Gmina Celestynów odebrała od mieszkańców 218,75 Mg azbestu. Łączna kwota realizacji zadania wyniosła 87.412,50 zł (w tym dofinansowanie Z WFOŚiGW w kwocie 35.000,00 zł oraz wkład własny Gminy Celestynów w kwocie  52.412,50 zł). 

Na terenie Gminy Celestynów podczas inwentaryzacji w 2018 roku wyrobów zawierających azbest zidentyfikowano 2.582,435 Mg. Ilość azbestu do odbioru po inwentaryzacji wynosi 3.521,51 Mg. Wartość wynika z przeliczenia m2 wyrobów na kg (m2=15 kg). Pozostała ilość do odebrania do 2032 roku to 2.839,61 Mg, a średnia roczna ilość do odbioru to 283,96 Mg. 

Zestawienie odbioru azbestu z terenu Gminy Celestynów

edukacja ekologiczna

Realizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej:

Plakat "Jubileuszowe sprzątanie lasów Gminy Celestynów".
Plakat "Konkurs EKO rady na odpady".
Plakat "obchody Światowego Dnia Bez Samochodu.".
Zdjęcie przydomowe oczyszczalnie ścieków.

przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  w zakresie budowy 68 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków  wraz z przyłączeniami do budynków. Wykonano aktualizację kosztorysów budowy 26 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gmina Celestynów pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania dotyczące aktywizacji sołectw oraz ochrony środowiska. Łączna wartość wsparcia to ponad 181 tys. złotych. W ramach poszczególnych programów wsparcie wynosi:

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Gminy Celestynów.