REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2022 r. przez Gminę Celestynów w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na trwające prace dotyczące opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy, która będzie dokumentem wyznaczającym najważniejsze cele i zamierzenia inwestycyjne do 2030 r.


Istotna część zadań wójta w 2022 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.

17


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2022 r., 
w tym:
3

z obszaru

ochrony środowiska

5

z obszaru

pomocy społecznej

2

o charakterze

ogólnym


2

z obszaru 

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

2

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

Krótki opis realizacji

programy o charakterze ogólnym

Strategia Rozwoju Gminy

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 377/22 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 maja 2022 r.

Uchwała Nr 427/22 z dnia 27 października 2022 r.

Cel: 

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat. Strategia Rozwoju Gminy Celestynów jest dokumentem nadrzędnym względem innych dokumentów planistyczno-strategicznych obowiązujących w Gminie.

Realizacja w 2022 r.: 

W 2022 r. trwały prace nad przygotowaniem nowego dokumentu strategicznego na lata 2023-2030.

Szczegółowe informacje odnośnie opracowania strategii zawarto na podstronie Strategia Rozwoju Gminy.

Zdjęcie osób zebranych w sali na spotkaniu.
Zdjęcie Wójta Gminy Celestynów mówiącego przez mikrofon.

Program współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 312/21  Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2021 r. 

Cel: 

Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Celestynów i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. 

Realizacja w 2022 r.: 

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji Programu zawarto na podstronie raportu Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego.

programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Celestynów na lata 2021-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 254/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego Programu realizowano następujące cele szczegółowe i działania:

Plakat "Bezpłatne wsparcie psychologiczne".

Problemem przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny, który składa się z: przedstawicieli GOPS,  członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciela Policji, przedstawicieli placówek oświatowych (szkół z terenu gminy) i przedstawiciela z SP ZOZ. W ramach Zespołu działają grupy robocze, których przedstawiciele pracują z rodziną, zapewniając kompleksową pomoc, wspólnie opracowują, wdrażają i monitorują realizację planu pomocy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.  Zespół odbył 4 spotkania w 2022 r., a grupy robocze odbyły 36 posiedzeń.

W 2022 r. prowadzono postępowania dla 26 "Niebieskich Kart". Działania Zespołu skierowane są do osób doświadczających przemocy domowej, jak i osób stosujących przemoc. Zakończono 8 procedur "Niebieskich Kart".

Program wspierania rodziny w Gminie Celestynów na lata 2019-2021

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 70/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r.

Cel: 

Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie obejmował pomocą rodziny borykające się m.in. z ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, alkoholizmem. Realizowano także następujące działania:

Szczegółowe informacje odnośnie wsparcia rodzin przedstawiono także na dedykowanej podstronie raportu Sprawy społeczne oraz zdrowie.

Zdjęcie przedstawia maskotkę, klocki i body niemowlęce.

Wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Celestynów na lata 2019-2023

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 71/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r.

Cel: 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program "Posiłek w szkole i w domu".

Realizacja w 2022 r.: 

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowano dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy, jak również pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. 

W 2022 r. z programu skorzystały 54 osoby i na ten cel wydatkowano 25.196,00 zł, w tym 10.422,50 zł ze środków własnych Gminy.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Cel: 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. 

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach programu zostało zatrudnionych 7 asystentów na podstawie umowy zlecenia, którzy realizowali  usługi asystencji osobistej u 8 uczestników.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

Podstawa prawna: 

Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na rok 2021” jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r,. poz. 821), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).  Program był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Cel: 

Celem Programu jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Celem działania asystenta rodziny jest także przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania prawidłowych funkcji. 

Program "Asystent rodziny".

Realizacja w 2022 r.: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie zatrudniał 1 asystenta rodziny. W 2022 r. wsparciem asystenta rodziny było objętych 9 rodzin, w których wychowywało się 18 małoletnich dzieci.

Natomiast przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie w 2022 r. były współfinansowane pobyty w pieczy zastępczej 12 dzieci z terenu Gminy Celestynów. Przeznaczono na to 50.689,31 zł.

programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA

Strategia polityki zdrowotnej Gminy Celestynów na lata 2020-2025

Podstawa prawna:

Uchwały Nr 144/20 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2020 r. 

Cel: 

Celem programu jest prowadzenie długofalowej polityki poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy. W obrębie celu strategicznego, wskazano także cele operacyjne obejmujące działania w obszarach zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych społeczności Gminy Celestynów, takich jak:

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach promocji sportu i aktywnego sposobu spędzania czasu zrealizowano:

W ramach kształtowania właściwych nawyków żywieniowych mieszkańców Gminy Celestynów realizowano projekt "Tajemnica małych brzuszków", w ramach  którego w sołectwach odbyły się spotkania z dietetykiem, ruchowo-taneczny program animacyjny, spektakl pt. "Baśń dla małych łakomczuszków - Tajemnica zdrowych brzuszków".

W ramach dbania o zdrowie seniora zrealizowano:

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom zrealizowano edukację młodzieży szkolnej w zakresie skutków uzależnień poprzez warsztaty, programy lokalne i rekomendowane, konkursy, spektakle profilaktyczne. 

Na zadania z obszaru ochrony zdrowia Gmina wydatkowała łącznie 175.068,62 zł. SP ZOZ w Celestynowie w ramach realizacji Strategii polityki zdrowotnej Gminy Celestynów prowadził program profilaktyki raka szyjki macicy.

Więcej na temat działań z zakresu polityki zdrowotnej znajduje się na podstronie Sprawy społeczne oraz zdrowie.

Zdjęcie mężczyzny strzelającego z broni do celu.
Zdjęcie kobiety rzucającej niebieskimi boulami.
Zdjęcie mężczyzny pompującego koło od rowerku dziecięcego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Logo GKRPA.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 362/22 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2022 r. 

Cel: 

Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu. Niniejszy Program ma także na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

Na realizację zadań związanych z  realizację programu w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 175.068,62 zł. 

Zdjęcie dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej.
Zdjęcie alkotestów.
plakat "Uzależnieniom mówimy NIE!".

programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGO

Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów

Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów - mapka.

Podstawa prawna: 

Studium zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały Nr 177/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów. 

Cel: 

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2022 r.: 

Rada Gminy Celestynów nie podejmowała nowych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów. W  2022 roku trwały prace nad zmianą Studium Gminy Celestynów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Celestynów nr 305/21 z dnia 30 listopada 2021 r. Zmiana dotyczy terenu części miejscowości Dąbrówka i Celesty nów w związku z procedowaniem planu miejscowego dla tego terenu „Cmentarz Celestynów”.

Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego w gminie celestynów

Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego w gminie celestynów - mapka.

Wykaz aktów planowania przestrzennego dostępny po kliknięciu w mapę

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane są w oparciu o wiążące ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Cel: 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego.

Realizacja w 2022 r.: 

W 2022 r. obowiązywać zaczęły dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Obecnie obszar objęty ustaleniami planów miejscowych stanowi ok. 24% obszaru całej Gminy. W 2022 roku Rada Gminy Celestynów nie podejmowała nowych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych. Niezależnie od tego Gmina Celestynów kontynuowała prace nad wcześniej rozpoczętymi trzema planami miejscowymi:

Więcej informacji na temat planowania przestrzennego w zakładce Gospodarka.

programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów na lata 2021-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 250/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 marca 2021 r. 

Cel: 

Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Celestynów, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów na lata 2021-2025 podjęto następujące działania: 

programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2022 r.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 362/22  Rady Gminy Celestynów z dnia 30 marca 2022 r. 

Cel: 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami podjęto następujące działania: 

Zdjęcie przedstawia tulących się kota i psa.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2021

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 125/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 stycznia 2016 r. 

Cel: 

W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Zdjęcie osób zebranych przy podpisaniu umowy na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut..

Realizacja w 2022 r.: 

Pomimo zakończenia okresu obowiązywania Planu, kontynuowano zadania z niego wynikające. 

Zawarto umowę na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut. Stopień zaawansowania prac w 2022 r. wyniósł 21,82 %. Wybudowano zbiorniki wody czystej, budynek technologiczny oraz ułożono całość instalacji wodno – kanalizacyjnej. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 16 maja 2023 r.

programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKA

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Celestynów na lata 2018-2022, z perspektywą do 2025 r.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr  362/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2018 r. 

Cel: 

Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Celestynów.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska Gmina podjęła następujące działania:

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów na lata 2018-2032

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 25/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r.

Cel: 

Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy w perspektywie czasowej do 2032 r.

Zdjęcie przedstawia płyty eternitu.

Realizacja w 2022 r.: 

Gmina Celestynów odebrała od mieszkańców 218,75 Mg azbestu.

Łączna kwota realizacji zadania wyniosła 87.412,50 zł (w tym dofinansowanie Z WFOŚiGW w kwocie 35.000,00 zł oraz wkład własny Gminy Celestynów w kwocie  52.412,50 zł). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 176/2020 Rady Gminy Celestynów z dnia 4 czerwca 2020 r.

Cel: 

Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2022 r.: 

Realizowano zadania w następujących obszarach:

Od grudnia 2022 r. uruchomiony został punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”, z którego można dostać dotację na wymianę pieców i termomodernizację swoich domów. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dofinansowuje te działania w 30 - 90% zależnie od dochodów na jednego domownika.

Program "Czyste powietrze".