Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Celestynów.

Głównym założeniem przedmiotowego dokumentu będzie podniesienie poziomu życia mieszkańców, przy uwzględnieniu procesu przemian społeczno-gospodarczych. 

Strategia podkreśla atuty Gminy, analizuje i rozwiązuje problemy w niej występujące, wprowadza zmiany jakościowe doskonalące jakość usług oferowanych przez Gminę. Zasięg oddziaływania Strategii Rozwoju Gminy Celestynów obejmuje cały jej obszar, uwzględniając funkcjonowanie poszczególnych sołectw. 

WIZJA ROZWOJU W PROJEKCIE STRATEGII

GMINA CELESTYNÓW

ZIELONĄ OAZĄ STOLICY

gościnna dla turystów

przyjazna dla inwestorów

otwarta na nowych mieszkańców

MISJA ROZWOJU W PROJEKCIE STRATEGII

Misją Gminy Celestynów jest wykorzystywanie istniejących uwarunkowań dla rozwoju lokalnej turystyki, wzrostu przedsiębiorczości i jakości usług społecznych, dla poprawy jakości życia mieszkańców Gminy przy zapewnieniu proekologicznego, zrównoważonego rozwoju.

CELE STRATEGICZNE

CEL 1:
Obszar społeczny –
Silna i aktywna wspólnota samorządowa.


CEL 2:
Obszar gospodarczy –
Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.


CEL 3:
Obszar przestrzenny –
Funkcjonalna przestrzeń i przyjazne środowisko.

Mapka - planowane inwestycje Gminy Celestynów.

Prace nad Strategią rozpoczęto już w grudniu 2021 roku, od spotkań roboczych z Wójtem i Zespołem Kierowniczym Gminy. Proces tworzenia Strategii poprzedzono analizą sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej Gminy, badaniami ankietowymi (grudzień 2021 - styczeń 2022), a także oraz warsztatami strategicznymi. 

Warsztaty zrealizowano metodą partnerstwa lokalnego z udziałem mieszkańców, przedstawicieli Rady Gminy, jednostek organizacyjnych, Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, lokalnych firm, NGO, Policji, Straży Pożarnej, MPK, Nadleśnictwa. Efektem tej metody było wypracowanie oddolnych rozwiązań i podstaw do planowania zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. 

Warsztaty strategiczne

Podczas pierwszych warsztatów (8 kwietnia) uczestnicy opracowali Beczkę Zasobów Lokalnych.

Na następnych (10 maja, 24 maja, 13 czerwca) pracowali w obszarach określających sferę przestrzenną, gospodarczą i społeczną Gminy Celestynów. W warsztatach średnio udział wzięło ponad 40 osób w tym: mieszkańcy, sołtysi, radni, przedstawiciele samorządu gminnego, reprezentanci organizacji oraz różnych instytucji z terenu Powiatu Otwockiego i nie tylko.

Podczas pracy w grupach zdefiniowano problemy oraz potrzeby, wskazano zasoby Gminy oraz szanse na jej rozwój. Na tej podstawie wyznaczono obszary interwencji, z których wynikają trzy zasadnicze cele strategiczne. W ramach każdego celu określono cele operacyjne (kierunki działań), wyznaczając dla poszczególnych konkretne działania, których realizacja wpłynie na osiągnięcie założonych celów.

Zdjęcie osób zebranych na warsztatach strategicznych.

Pierwszy warsztat strategiczny

Zdjęcie osób zebranych na warsztatach strategicznych - etap drugi.

Drugi warsztat strategiczny

Zdjęcie osób zebranych na warsztatach strategicznych - etap trzeci.

Trzeci warsztat strategiczny

Zdjęcie osób zebranych na warsztatach strategicznych - etap czwarty.

Ostatni, czwarty warsztat strategiczny

Badanie ankietowe

W okresie od 10 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. udostępniono formularz ankietowy oceniający życie mieszkańców w Gminie Celestynów. Uzyskano 390 odpowiedzi. Większość z pytań polegała na ocenie od 1 do 6 jakości poszczególnych obszarów funkcjonowania gminy, gdzie 6 było oceną najkorzystniejszą.

Z ankiety wyniknęło kilka istotnych, strategicznych wniosków m.in.:

Pełny raport znajduje się tutaj.

Priorytety warunkujące poprawę jakości życia wg respondentów ankiety badającej

Diagnoza

Integralnym elementem strategii jest diagnoza. Opracowana analiza sytuacji Gminy Celestynów za lata 2010-2020 objęła zagadnienia takie, jak:

Pełny dokument diagnozy znajduje się tutaj.

Konsultacje Społeczne

Celem konsultacji było przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Celestynów na lata 2023-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji ewentualnych zmian jego treści. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Konsultacje społeczne odbywały się od 16 grudnia 2022 r. do 23 stycznia 2022 r. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali: sąsiednie gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, mieszkańcy gminy Celestynów, a także Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.