sprawy społeczne oraz zdrowie

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM

Realizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Gminy Celestynów. Do najważniejszych z nich należą:

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

Wartość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

18 092 614
-1,07%
do roku 2021

Aktualny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2022 r. wiąże się z kontynuowaniem działań Gminy Celestynów związanych ze wsparciem materialnym dla mieszkańców. Niemniej, warto zauważyć, że w odniesieniu do 2021 r. znacząco zmalał poziom wydatków na wypłacone świadczenia wychowawcze („500+”). Dla porównania warto wskazać, że w 2021 r. na ten cel wydatkowano 14,3 mln zł podczas gdy w 2022 r. wydatki te wyniosły 5,9 mln zł. W 2022 r. zadanie to zostało przekazane do realizacji ZUS. GOPS kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

W 2022 r. znaczący wpływ na poziom wydatków miała pomoc obywatelom Ukrainy oraz wypłata dodatków węglowych i osłonowych.

16 119 840

Wartość wypłaconych świadczeń społecznych

729 204

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

32 750

Wartość wsparcia dla rodzin zastępczych

Świadczenia wsparcia materialnego w 2022 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2022 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czy ustaw o dodatku osłonowym, węglowym.

W 2022 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Celestynów w 2022 r. były ubóstwo, niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli przy kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest spadek rodzin potrzebujących wsparcia w 2022 r


W 2022 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 56 rodzin, a niepieniężnymi 23 rodziny. Pracę socjalną świadczono wobec 74 rodzin.

gMINNY oŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. GOPS wydatkował 18,9 mln zł, z czego większość środków pochodziła ze źródeł zewnętrznych (w głównej mierze w formie dotacji na realizację zadań zleconych).

W trakcie 2022 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Posiłek w szkole i w domu", "Pomoc żywnościowa" czy „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2022 r.

dodatKI

Program "Dodatek osłonowy"
Program "Dodatek węglowy".
Program "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła".
Program "Dodatek elektryczny".

Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Celestynów polegało na zapewnieniu gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w następujących formach: 

Łącznie Programem objętych zostało 54 osób.

W ramach dożywiania w 2022 roku opłacone zostały obiady dla 30 dzieci i młodzieży oraz 1 osoby dorosłej z terenu Gminy Celestynów.

Posiłek w szkole i w domu - fotografia
Program "Posiłek w domu i w szkole".
Zdjęcie przedstawia wózek z zakupami
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Warszawie, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Głównym celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących. 

Program realizowany był w okresie od stycznia 2022 do września 2022 r. Pomoc żywnościowa trafiła do 140 osób z Gminy Celestynów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


W 2022 roku wydano osobom potrzebującym 3.395,60 kg żywności, w formie paczek. Dodatkowo, w ramach podjętych działań na to zadanie wydatkowano na opłacenie kosztów transportu żywności.

Wspieranie RODZINY I Piecza Zastępcza

W ramach realizacji ww. Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie zatrudniał 1 asystenta rodziny. Głównym celem działania asystenta rodziny jest przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania prawidłowych funkcji. Rodzinom udzielana jest kompleksowa pomoc uwzględniająca wielowymiarowość w podejściu do rozwiązywaniu problemów w warunkach szczególnie trudnych.

W 2022 roku wsparciem asystenta rodziny było objętych 9 rodzin, w których wychowywało się 18 małoletnich dzieci.

W 2022 roku GOPS współfinansował pobyt w pieczy zastępczej 12 dzieci z terenu Gminy Celestynów.

Program "Wspieranie rodziny i piecza zastępcza".
Program "Wspieranie rodziny i piecza zastępcza".
Program "asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej".

asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program, który wprowadza usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym. Celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

W ramach Programu zatrudniono 7 asystentów na podstawie umowy zlecenie, którzy realizowali usługi asystencji osobistej u 8 uczestników programu.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął 5 osób usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze są zadaniami gminy o charakterze obowiązkowym. Przyznawane są osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej zleconej przez lekarza czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.

Zdjęcie dłoni starszej osoby położonych na nodze.

wsparcie dla ukrainy

Flaga Ukrainy i napis Ukraina.

Jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

formy Pomocy OBYWATELOM UKRAINY

świadczenie przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

świadczenie 40 zł za osobę dziennie przysługiwało za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni (dla 362 obywateli Ukrainy).

świadczenia rodzinne pobierało 11 rodzin i 1 opiekun tymczasowy.

zasiłek celowy na pokrycie kosztów żywności i zakup opału;

w postaci zapewnienia posiłku w formie obiadu dla dzieci i młodzieży uczęszczających do palcówek oświatowych na terenie gminy Celestynów.

statystyki USC

"Gmina Celestynów solidarna z Ukraina" napis na tle flagi ukraińskiej.

Wykaz działań podjętych przez Gminę w celu realizacji wsparcia dla Obywateli Ukrainy 

statystyki

Kolaż zdjęć.
Kolaż zdjęć.

zdrowie

Ochrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, przede wszystkim ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2022 r. wyniosły 175 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. 

Pozwoliło to m.in. na działalność punktu konsultacyjnego, w ramach którego prowadzony był dyżur psychologa – specjalisty psychoterapii uzależnień. 

Grafika "GKRPA Celestynów".

Kampania informacyjno-edukacyjna

"Piłeś! Zostaw rower lub samochód w domu" 

Kampania prowadzona w ramach działań na rzecz przeciwdziałania prowadzenia pojazdów przez kierowców będących pod wpływem  alkoholu. Prowadzona była edukacja społeczna na temat bezpieczeństwa na drogach, poprzez banery, wydawanie ulotek, plakatów, informacje publikowane w mediach społecznościowych oraz stoisko GKRPA na wydarzeniach gminnych. 

Zdjęcie namiotu GKRPA w Celestynowie.
Zdjęcie alkotestów.
Zdjęcie tablicy z napisem "Piłeś. Zostaw rower lub samochód w domu".
Zdjęcie broszur informacyjnych.
Zdjęcie ulotek.
Tablica "Piłeś - nie jedz".

działalność informacyjna i edukacyjna

Programy profilaktyczne dla uczniów, rodziców i wychowawców

Plakat "Uzależnieniom mówimy Nie!".
Zdjęcie dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej.

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

W lutym 2022 r. stan szczepień w gminie Celestynów wyglądał następująco:


59,9% zaszczepionych w pełni w 2022 r.

 7 011 mieszkańców zaszczepionych w pełni