wsparcie dla ukrainy

"Gmina Celestynów solidarna z Ukraina" napis na tle flagi ukraińskiej.

Rok 2022 był wyjątkowy. W lutym Rosja napadła na Ukrainę, co miało swoje oddziaływanie również na Gminę Celestynów.

Powołany przez Wójta Gminy Zespół Zarządzania Kryzysowego rozpoczął niezwłocznie swoją pracę. 

Łącznie przez punkt pomocowy na hali przewinęło się ponad 200 osób, a zarejestrowało się 155 osób.

Zadania w zakresie obsługi świadczeń pieniężnych oraz dofinansowania zakwaterowania realizował GOPS, natomiast nadanie PESEL czy profilu zaufanego - USC w Celestynowie.

Obecnie część obywateli Ukrainy powróciła do kraju, ale część została znajdując miejsce zamieszkania na terenie naszej i sąsiednich gmin.

Formy pomocy OBYWATELOM UKRAINY

Świadczenie przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Świadczenie 40 zł za osobę dziennie przysługiwało za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni (dla 362 obywateli Ukrainy).

Świadczenia rodzinne pobierało 11 rodzin i 1 opiekun tymczasowy.

Pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy

Zasiłek celowy na pokrycie kosztów żywności i zakup opału.

W postaci zapewnienia posiłku w formie obiadu dla dzieci i młodzieży uczęszczających do palcówek oświatowych na terenie gminy Celestynów.

Wykaz działań podjętych przez Gminę w celu realizacji wsparcia dla Obywateli Ukrainy 

statystyki

Flaga Ukrainy i napis Ukraina.
Zdjęcie uśmiechniętych kobiet, trzymających dary dla uchodźców.
Zdjęcie osób na tle białego autokaru.
Zdjęcie kilku osób rozmawiających ze sobą.
Zdjęcie autokaru z napisem "Ukrainie help".
Zdjęcie sali z rozłożonymi materacami i dziećmi siedzącymi na kilku z nich.
Zdjęcie niebieskiego wózka z zapakowanymi kartonami.
Kolaż zdjęć.
Kolaż zdjęć.