Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego

WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 

na realizację zadań publicznych 

w 2022 r.:

 185 000

Program współpracy na 2022 r. został przyjęty przez Radę Gminy Celestynów Uchwałą Nr 312/21 z dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwalenie rocznego programu współpracy pozwoliło w 2022 roku realizować zadania związane ze wspieraniem inicjatyw organizacji pozarządowych. Program precyzował zakres współdziałania oraz określał reguły współpracy, a także wskazywał zakres zadań merytorycznych realizowanych w 2022 r. Środki finansowe pozwalające na realizację programu zabezpieczone zostały w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2022 rok.

zakres planowanych do realizacji zadań publicznych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami miała charakter finansowy i pozafinansowy. Gmina w 2022 r. prowadziła działalność w sferze zadań publicznych współpracując w zakresie:

zadania realizowane w ramach programu

Zgodnie z §12 Programu za koordynację i wykonanie zleconego zadania publicznego oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji odpowiadają: 

Środki finansowe przekazane na realizację zadań w ramach Programu w 2022 r.:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

„Z pasją do sportu 2022”, dofinansowanie w wysokości 133.000,00 zł, realizator: Regucki Klub Sportowy „Bór”, Regut, Pl. Św. Floriana 1, 05-430 Celestynów.

W ramach dotacji przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trzech sekcjach: piłki nożnej (8 grup); piłki halowej FUTSAL (1 grupa); piłki siatkowej (1 grupa); koszykówki (1 grupa). Obok regularnych zajęć rekreacyjno-sportowych zorganizowano piknik rodzinny, uczestniczono w turniejach. Zorganizowano i przeprowadzono 815 jednostek treningowych. W zajęciach uczestniczyło łącznie 130 uczestników.

Wysokość środków finansowych (dofinansowanie oraz środki własne realizatora) przeznaczonych na poszczególne dyscypliny sportowe w ramach zadania:

W 2022 r. jedna organizacja złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w ramach ww. zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego została podpisana z Klubem Szachowym Król Batory Otwock, na następujący projekt: „Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji 70-lecia gminy Celestynów pod patronatem Wójta Gminy Celestynów”. Realizator: Klub Szachowy Król Batory Otwock, ul. Batorego 34, 05-400 Otwock, wysokość dofinansowania: 2.000,00 zł.

W ramach dotacji zorganizowano i przeprowadzono w Celestynowie turniej szachowy, w ramach którego rywalizacja odbywała się w trzech grupach turniejowych: open (otwarty dla wszystkich chętnych) – 47 zawodników, klasyfikacyjny dla zawodników początkujących – 51 osób, w tym 25 osób zdobyło swoje pierwsze w życiu kategorie szachowe oraz turniej dla dzieci do lat 15 – 62 osoby. Turniej sędziował znany szachista Paweł Rymarowicz. Patronat honorowy nad nim objął m.in. najlepszy polski szachista Jan Krzysztof Duda.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

„Trzy Ważne Rocznice Warszawa – Celestynów 1942 rok.”, dofinansowanie w wysokości 10.368,00 zł, realizator: Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi”, ul. Główna 33, 05-501 Jazgarzew. 

W ramach dotacji zorganizowano plenerowy piknik historyczno-edukacyjny wraz z warsztatami manualnymi kierowanymi do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Żywe Lekcje Historii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Celestynowie. Projekt przedstawił zarys powstania organizacji podziemnej – Armii Krajowej podczas wydarzeń II Wojny Światowej. W czasie pikniku został zaprezentowany bogaty zasób sprzętu historycznego, przeprowadzono warsztaty historyczne. Lekcje Historii obejmowały 4 godziny oraz 100 uczniów i następującą tematykę: Powstanie Armii Krajowej, Znak Polski Walczącej – „Kotwica”, Okupacja – nasi rówieśnicy, Struktura państwa podziemnego „Tajnego Komplety”.

„Skarby Celestynowa – album”, dofinansowanie w wysokości 9.248,00 zł, realizator: Stowarzyszenie „Celestynowskie Stowarzyszenie współpracy Międzynarodowej Na Świat”, ul. Radzińska 30, 05-430 Celestynów. 

W ramach dotacji opracowana została oraz wydana w nakładzie 400 egzemplarzy album pt. „Skarby Celestynowa” prezentującego sylwetki artystów i twórców z Gminy Celestynów. Reprezentują oni: malarstwo, rzeźbę, rękodzieło, fotografię, literaturę. Prezentacja lokalnych twórcy zawiera opis jego osiągnieć oraz dzieł.  

W ramach otwartego konkursu ofert z zakresu ww. zadania:

Dwie umowa o realizację zadania publicznego zostały podpisane z Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Celestynów, na następujące projekty: 

Zdjęcie okładki albumu Skarby Celestynowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2022 r. w ramach ww. zadania jedna organizacja złożyła ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego została podpisana z  Fundacją Europa 112, na następujący projekt: „Bezpieczeństwo mojej gminy – naszą przyszłością”. Realizator: Fundacja Europa 112, ul. Radosnego 7, 05-400 Otwock, wysokość dofinansowania: 10.000,00 zł.

W ramach dotacji zorganizowano Gminny Dzień Bezpieczeństwa, w trakcie którego odbyły się trzy bloki szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, samoobrony oraz postępowania podczas zagrożeń antyterrorystycznych. Odbyły się również konkursy oraz oświadczenia skierowane do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Można było również zobaczyć ćwiczenia praktyczne: symulacja pożaru obiektu oświatowego, ewakuacja, udzielanie pomocy przedmedycznej pt. „Celestynów 998”.

Mierniki efektywności realizacji programu

Wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe, inne podmioty i Gminę Celestynów

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Wystawa plenerowa „Skarby Celestynowa”, przygotowana wspólnie z Celestynowskim Stowarzyszeniem „Współpracy Międzynarodowej Na Świat”. Wystawa plenerowa prezentowała 20 sylwetek i twórczość artystów z terenu Gminy Celestynów (rękodzieło, malarstwo, fotografia, rzeźba, literatura). 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

„Zawody strzeleckie o tarczę okolicznościową”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Bractwem Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zawody odbyły się na licencjonowanej strzelnicy w Kacprówku k. Łaskarzewa. W ramach zawodów rywalizowano o tarczę okolicznościową celestynowskiego samorządu.

współpraca pozafinansowa

W ramach współpracy o charakterze niefinansowym, podejmowanej w 2022 r. można wskazać udostępnianie lokalu na spotkania (pomieszczeń Urzędu Gminy w Celestynowie na spotkania grupy AA „Dar”, harcerzy ZHP Hufiec Celestynów), a także umożliwianie realizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych lub kulturalnych (kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, hala sportowa w Celestynowie). 

W 2022 r. Biuro Promocji Urzędu Gminy w Celestynowie prowadziło skierowaną do podmiotów trzeciego sektora działalność informacyjną dotyczącą możliwości pozyskania przez nie dofinansowania zewnętrznego z innych instytucji. Na bieżąco przekazywało, poprzez publikację na oficjalnej stronie internetowej gminy lub/i na Fanpage oraz przesyłano e-maile, posiadane przez nie informacje na temat możliwości pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego. Przesłano komunikaty o uruchomionych lub trwających naborach, w ramach których można było pozyskać środki na zaplanowane działania: dofinansowanie działalności Kół Gospodyń wiejskich (ARiMR), o programie grantowym Równać Szanse, o szkoleniach.

jubileuszowy dzień gminy celestynów