REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

Uchwały RADY GMINY - obszary

W 2022 r. Rada Gminy Celestynów podjęła 115 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym. Podejmowane uchwały dotyczyły wprowadzania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej gminy, stawek podatków i opłat lokalnych a także zaciąganych pożyczek. 


Drugim często poruszanym zagadnieniem były kwestie organizacyjno-ustrojowe. W ciągu roku powoływano Komisje, ustalano szczegóły utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, rozpatrywano skargi oraz nadawano nazwy poszczególnym drogom na terenie gminy.

 

Wiele uchwał dotyczyło również nieruchomości gminnych. Na mocy uchwał nabywano bądź nieodpłatnie przejmowano nieruchomości gruntowe, a także zawierano umowy dzierżawy bądź najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Celestynów.

Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy