OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA

Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA

Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej w Gminie Celestynów w 2022 r. większość wskaźników cząstkowych znajduje się w sytuacji zbliżonej do średniej. Dzięki obywatelskiej mobilizacji mieszkańców gminy podczas wyborów prezydenckich, gmina uzyskała jedną z wyższych pozycji w na tle grupy porównawczej biorąc pod uwagę wskaźnik frekwencji wyborczej (średnia 3-letnia). Wskaźnik salda migracji w gminie jest dodatni i na przestrzeni lat wzrastał, choć zmiany te były mniej dynamiczne niż w gminach należących do grupy porównawczej.